نمایشگاه هدایای نوروزی در گالری هفت ثمر به کوشش سارا مهرعلی زاده وفرهاد ثمری

سارا مهرعلی زاده و فرهاد ثمری
۱۳ - ۱۸ اسفند ۹۵

نمایشگاه گروهی تاپیسری - نقاشی - مجسمه درگالری هفت ثمر

زهرا رسولزاده نمین - سارا مهرعلیزاده - فرهاد ثمری امیر حسین ثمری - لی لا ثمری
۶ - ۱۱ اسفند ۹۵

نمایشگاه طراحی های سعید درخشان زنگنه در گالری هفت ثمر

سعید درخشان زنگنه
۲۹ بهمن - ۴ اسفند ۹۵