نمایشگاه نقاشی ها وتصویرگری های شهره امیر احمدی در گالری هفت ثمر

شهره امیر احمدی
۲۴ - ۲۹ دیماه ۹۵

نمایشگاه نقاشی های محمدرضا فیروزه ای در گالری هفت ثمر

محمدرضا فیروزه ای
۱۷ - ۲۲ دیماه ۹۵

نمایشگاه نقاشی های سارا جعفری در گالری هفت ثمر

سارا جعفری
۱۰ - ۱۵ دیماه ۹۵