نمایشگاه عکس های مهدی جودی

مهدی جودی
۲۳ - ۲۸ بهمن ۹۴

نمایشگاه گروهی "ویژه بانوان" نقاشی مجسمه تاپیسری و ویدئوآرت

گروهی از هنرمندان
۹ الی ۲۱ بهمن ۹۴

نمایشگاه تاپیسری ومجسمه زهرارسول زاده نمین

زهرارسول زاده نمین
۲ - ۷ بهمن ۹۴