نمایشگاه گروهی به یاد ایرج زند در گالری هفت ثمر

ایرج زند
۲۱ آذر - ۳ دیماه ۹۳

نمایشگاه گروهی زیورآلات درگالری هفت ثمر

نمایشگاه گروهی
۱۴ - ۱۹ آذر ۱۳۹۳

نمایشگاه نقاشی های شاهرخ خواجه نوری در گالری هفت ثمر

شاهرخ خواجه نوری
۷ - ۱۲ آذر ۹۳