نمایشگاه گروهی طراحی در گالری هفت ثمر

ماهر - کاظمی - نشاط - مطبوع ریاحی - عسگری - مفتون -رحیمی - یحیی پور - نصیری
۶ - ۱۱ آذرماه ۹۴

نمایشگاه نقاشی های ملک رسولی در گالری هفت ثمر

ملک رسولی
۲۹ آبان - ۴ آذر ۹۴

نقاشی های اکرم رحیم تبریزی در گالری هفت ثمر

اکرم رحیم تبریزی
۲۲ - ۲۷ آبانماه ۱۳۹۴