آخرین نمایشگاه درسال ۱۳۹۳ قبل از نوروز باستانی در گالری هفت ثمر نوروزتان پیروز

شهره امیر احمدی - شیرین رستگار مقدم - امیر مفتون
۸ - ۱۳ اسفندماه ۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری هفت ثمر

نمایشگاه گروهی نقاشی
۱ - ۶ اسفندماه ۹۳

نمایشگاه مجسمه و نقاشی سهیلا رهایی در گالری هفت ثمر

نام هنرمند
۲۴ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۳