نمایشگاه نقاشی های هادی بانوج در گالری هفت ثمر

هادی بانوج
۳۱ اردیبهشت - ۵ خرداد ۹۵

نمایشگاه عکس های فرهاد عزیزی(نگاره های مسین)

فرهاد عزیزی
۲۴ - ۲۹ اردیبهشت ۹۵

نمایشگاه نقاشیخط خلیل کویکی درگالری هفت ثمر

خلیل کویکی
۱۰-۲۲ اردیبهشت ۹۵