نمایشگاه نقاشی های حمیده حجار در گالری هفت ثمر

حمیده حجار
۴ - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

آخرین نمایشگاه درسال ۱۳۹۳ قبل از نوروز باستانی در گالری هفت ثمر نوروزتان پیروز

شهره امیر احمدی - شیرین رستگار مقدم - امیر مفتون
۸ - ۱۳ اسفندماه ۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری هفت ثمر

نمایشگاه گروهی نقاشی
۱ - ۶ اسفندماه ۹۳