نمایشگاه آثار نقاشی-مجسمه-عکاسی-تاپستری عده ای از دوستان هفت ثمر

عده ای از دوستان هفت ثمر
۵ - ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴

نمایشگاه نقاشی های هوزانا رحیمی در گالری هفت ثمر

هوزانا رحیمی
۲۲ - ۲۷ خرداد ۹۴

نمایشگاه نقاشی های سعید چاواری در گالری هفت ثمر

سعید چاواری
۱۵ - ۲۰ خرداد ۹۴