نمایشگاه نقاشی های کامبیز خدابنده شهرکی در گالری هفت ثمر

کامبیز خدابنده شهرکی
۲۸ خرداد- ۲ تیر ۱۳۹۵

نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری هفت ثمر

غزل زاره - ژینوس شهیدی - نیوشا نیوج پور - صدیقه شاهوردی شهرکی
۲۱-۲۶ خرداد ۹۵

نمایشگاه گروهی دوستداران هفت ثمر در گالری هفت ثمر

نمایشگاه گروهی
۷ - ۱۹ خرداد ۹۵