نمایشگاه گروهی "ویژه بانوان" نقاشی مجسمه تاپیسری و ویدئوآرت

گروهی از هنرمندان
۹ الی ۲۱ بهمن ۹۴

نمایشگاه تاپیسری ومجسمه زهرارسول زاده نمین

زهرارسول زاده نمین
۲ - ۷ بهمن ۹۴

نمایشگاه نقاشی های علی گلباز در گالری هفت ثمر

علی گلباز
۲۵ - ۳۰ دیماه ۹۴