نمایشگاه گروهی بی نام در گالری هفت ثمر

به کوشش : امیرعلی قاسمی
۳ - ۱۵ بهمن ۹۳

نمایشگاه نقاشی ها وعکاسی های مریم خزاعی در گالری هفت ثمر

مریم خزاعی
۲۶ دی - ۱ بهمن ۱۳۹۳

نمایشگاه هنر مفهومی مریم خونساری در گالری هفت ثمر

مریم خونساری
۱۹ - ۲۳ دیماه ۹۳