نمایشگاه نقاشیخط خلیل کویکی درگالری هفت ثمر

خلیل کویکی
۱۰-۲۲ اردیبهشت ۹۵

آخرین نمایشگاه پیش از سال ۱۳۹۵ - نمایشگاه گروهی باعنوان هدایای معمارانه

سارا مهرعلی زاده - فرهاد ثمری
۲۱ و ۲۲ اسفند ۹۴

نمایشگاه زیورآلات رخساره هاشمی حائری در گالری هفت ثمر

رخساره هاشمی حائری
۱۴ - ۱۹ اسفند ۹۴