نمایشگاه نقاشی های نیره پازوکی

نیره پازوکی
۵ تا ۱۰ اردیبهشت ۹۳

نمایشگاه نقاشی های شقایق شرفی در گالری هفت ثمر

شقایق شرفی
۹ تا ۱۴ اسفند ۹۲

نمایشگاه باتیک مهرآسا غیبی در گالری هفت ثمر

مهرآسا غیبی
دوتا هفت اسفند ۱۳۹۲