نمایشگاه نقاشی های شاهرخ خواجه نوری در گالری هفت ثمر

شاهرخ خواجه نوری
۷ - ۱۲ آذر ۹۳

نمایشگاه عکس های فرزاد امامی در گالری هفت ثمر

فرزاد امامی
۳۰ آبانماه - ۵ آذرماه ۹۳

هفتمین فروش بزرگ سال هفت نگاه با همراهی هفت نگارخانه میهمان

گالری هفت ثمر
۲۳ آبانماه - ۷ آذر ۹۳