نمایشگاه نقاشی های شقایق شرفی در گالری هفت ثمر

شقایق شرفی
۹ تا ۱۴ اسفند ۹۲

نمایشگاه باتیک مهرآسا غیبی در گالری هفت ثمر

مهرآسا غیبی
دوتا هفت اسفند ۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی عکاسی -نقاشی-چاپ دستی

شهاب احمدلو
بیست وپنج تا سی بهمن ۱۳۹۲