نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری هفت ثمر

مونازند کیانی-شبنم طلوع-بهشید فرهنگیان-روناک فرهنگیان
۸ - ۱۳ خرداد ۹۳

نمایشگاه نقاشی های مریم شریفی در گالری هفت ثمر

مریم شریفی
۱ - ۶ خرداد ۹۴

"گذشته و حال" نمایشگاه نقاشی های حسین عدالتخواه (دوره دوم)

حسین عدالتخواه
۲۵ اردیبهشت - ۱۳ خرداد ۹۴